• Weer
 • Login

Beleidsplan 2016

Voor een printvriendelijke versie: lees verder

Voor een actuele stand van het Actieplan: lees verder

Beleidsvoornemens Golfclub Rosmalen

Vastgesteld in de ledenvergadering van 26-11-2016

TRENDS EN OMGEVINGSFACTOREN

Golf in Nederland zit in de tweede eeuw van zijn bestaan. Wat decennia lang een elitaire aangelegenheid was, groeide uit tot een sport die door vrouwen, mannen, meisjes en jongens uit brede lagen van de bevolking wordt beoefend.

Bij alle golfverenigingen in Nederland is sprake van een teruglopend ledenaantal. Het na betaling van greenfee spelen van een ronde heeft echter een belangrijke vlucht genomen. Bij GCR is het ledenaantal redelijk stabiel gebleven, met een lichte neiging tot dalen. Door onvoldoende aanwas in de jongere leeftijdsgroepen dreigt een toenemende vergrijzing. Om onze club voldoende toekomstbestendig te houden is het gewenst dat meer jongeren en jonge gezinnen zich binden aan onze vereniging. Het vooruitzicht van de uitbreiding van de golfbaan tot een volwaardige 9-holes baan met B-status (minimaal par 70) biedt mogelijkheden om jongere generaties bij GCR te betrekken. De generatie onder de 50 jaar speelt in toenemende mate bij voorkeur 9 holes in plaats van 18 holes. Dit hangt onder andere samen met de grote diversiteit aan ontspanningsmogelijkheden die beschikbaar is en met de kortere tijd die ouders van jonge gezinnen kunnen besteden aan vrijetijdsactiviteiten.

Golf is een gezonde, sociale buitensport die geschikt is voor alle leeftijden en, mede door het unieke handicapsysteem, voor alle niveaus. Golf wordt vooral actief beoefend door mensen ouder dan 55 jaar. Ook bij GCR is de grootste groep leden de groep 55-plussers. Die verdienen natuurlijk alle aandacht. Deze basis van onze vereniging moeten we behouden, maar het is gewenst ook te investeren in een noodzakelijke verjonging. GCR moet zo aantrekkelijk worden dat hele gezinnen naar de golfbaan komen. Golf kan als familiesport op de kaart gezet worden. GCR zit als golfbaan voor familiesport op een ideale locatie. Dichtbij en goed bereikbaar bij het grote woongebied Rosmalen en omgeving. Kinderen van jonge gezinnen kunnen daardoor op eigen gelegenheid de golfbaan bereiken.

MISSIE GOLFCLUB ROSMALEN

GCR is een vereniging met een gemoedelijke en gezellige sfeer, voor leden die met veel plezier golfen, maar ook met ruimte voor prestatief golf. De leden zorgen zelf voor een organisatorisch goed lopende vereniging.

KENMERKEN GOLFCLUB ROSMALEN

 • GCR is een bloeiende, levendige ledenvereniging
 • GCR organiseert veel golfactiviteiten
 • GCR heeft een goede baanbezetting
 • GCR is financieel gezond
 • GCR is een goed georganiseerde vereniging met een sterke commissiestructuur
 • GCR kent een grote inzet van actieve leden
 • GCR heeft een door NGF erkende jeugdopleiding

UITDAGINGEN VOOR GOLFCLUB ROSMALEN

 • Ombouw en uitbreiding golfbaan naar 9-holes golfbaan met B-status (minimaal par 70)
 • Realiseren ledengroei
 • Bijzondere aandacht voor groei jeugdleden en aanwas in de leeftijdscategorie 20 -50 jaar
 • Stimuleren familiegolf 

BELEIDSVOORNEMENS GOLFCLUB ROSMALEN 

1. Behoud en verdere versterking van commissiestructuur

Commissies zullen een actieplan opstellen voor de komende 2 jaar, gericht op continuïteit van bestaande activiteiten. Wat goed loopt wordt gehandhaafd of verder uitgebouwd. Commissies zullen (voor zover hun takenpakket op leden gericht is) nieuwe activiteiten ontwikkelen om jongere generaties aan de vereniging te binden en inzetbaar te krijgen voor commissiewerkzaamheden.

2. Het realiseren van een 9-holes baan met B-status

Zodra de Gemeente ’s-Hertogenbosch de bestuurlijke voorwaarden heeft geschapen (Structuurvisie en bestemmingsplan) zal de uitbreiding naar een volwaardige 9-holes baan met B-status met voortvarendheid ter hand worden genomen. De gemeente heeft de Structuurvisie inmiddels vastgesteld. Dat betekent dat in overleg met GGZ Oost-Brabant de voorbereidingen in gang zijn gezet voor de bestemmingsplanprocedure. Samen met de Stichting Golffaciliteiten Rosmalen zal het financiële kader worden ontwikkeld waarbinnen de golfbaan kan worden gerealiseerd. Uitgangspunt blijft dat de vereniging financieel onafhankelijk blijft. Externe kapitaalverschaffers of investeerders zijn welkom maar zonder invloed op de beschikbaarheid van de baan. De leden zijn er zich van bewust dat het realiseren van een uitgebreide baan niet zonder verhoging van contributie mogelijk is. Met het oog op de uitbreiding van de golfbaan stelt het bestuur voor de limiet van 600 leden te verhogen naar 750 leden. Bij instemming van de leden van onze vereniging zal het huishoudelijk reglement op dit punt worden aangepast.    

3. Professionalisering beheer Clubgebouw

Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het clubgebouw door de inzet van veel vrijwilligers. In de planperiode zal worden onderzocht of, naast de blijvende inzet van vrijwilligers, de functie van het clubgebouw kan worden versterkt door inzet van een professionele kracht, zodanig dat zowel de horecafaciliteiten als de service aan de leden en bezoekers of passanten kunnen worden uitgebreid. Voor zover een dergelijke uitbreiding invloed heeft op de prijzen van het assortiment en op de verenigingscontributie zal evenwicht gezocht worden tussen wenselijkheid en draagvlak. Voor het clubhuis op de nieuwe baan zal worden onderzocht of uitbesteding van exploitatie financieel aantrekkelijk kan zijn voor de vereniging.  

4. Familiegolf

Jongeren en leden van jonge gezinnen spelen bij voorkeur vaker, maar korter golf. Zeker voor jonge gezinnen geldt dat zij vanwege de thuissituatie moeilijk een hele dag thuis afwezig kunnen zijn om 18 holes te lopen. Onze baan biedt voor deze doelgroepen (jongeren tussen 18 en 30 jaar en de jonge gezinnen van ouders tussen 25 en 50 jaar) veel mogelijkheden, mede door de gunstige ligging in Rosmalen. De baan is goed bereikbaar en centraal gelegen in een groot woongebied van jonge gezinnen. De aantrekkelijkheid voor deze doelgroepen kan op meerdere manieren worden verhoogd. Bijvoorbeeld door langere openingstijden van het clubgebouw in de zomer. Of door golfprogramma’s te ontwikkelen voor gezinnen (gezinsgolf) of door nieuwe lidmaatschapsvormen. Dit kan betekenen dat we de golfbaan juist in het weekend, in het bijzonder op zondag, meer beschikbaar moeten stellen voor jongeren en jonge gezinnen op tijdstippen die nu ingezet worden voor wedstrijdgolf. Het uiteindelijke doel is familiegolf te faciliteren op de baan. De golfclub zal daarvoor bijvoorbeeld beschikbaar moeten stellen: familielessen, gezins-baanpermissie, speciale afslagplaatsen voor jonge spelers, en een flexibel lidmaatschap. Of door een familielidmaatschap met een pas die door meerdere spelers is te gebruiken. Er is een commissie benoemd die de haalbaarheid van deze nieuwe activiteit binnen onze vereniging zal onderzoeken.

5. Behoud jeugdopleiding

Behoud en verdere uitbreiding van de jeugdopleiding is voor de continuïteit van onze vereniging een noodzaak. Binding van de jeugd aan onze vereniging is een goede basis voor de groei van het ledental van onze vereniging, ook op de langere termijn. Naast het promoten van een eigen jeugdopleiding zal de vereniging actief deelnemen aan en mogelijkheden bieden voor gemeentelijke programma’s en schoolactiviteiten, gericht op het laten kennismaken van de jeugd met meerdere sporten (programma “Sjors Sportief” van de Gemeente ’s-Hertogenbosch).

6. Werving nieuwe leden

Binnen het communicatiebeleid zullen acties worden ontwikkeld om nieuwe leden te werven. Voor acties gericht op familiegolf en de jeugd: zie punten 4 en 5. Bij de werving van seniorleden zal bijzondere aandacht gericht worden op senioren voor wie het spelen van een ronde van 18 holes op banen met een A-status te veel of te zwaar gaat worden. Onze baan met B-status is qua lengte uitstekend geschikt om deze veelal ervaren golfers voldoende uitdagende speelmogelijkheden te bieden. Ook het ontbreken van vooraf te reserveren starttijden kan als een sterk punt worden ingezet. Aan de bestaande leden zal duidelijk gemaakt moeten worden dat hun belangen, financieel en speltechnisch, ook gebaat zijn bij nieuwe leden. Periodiek zal campagne gevoerd moeten worden om leden nieuwe leden te laten werven. Overwogen moet worden of aan het aanbrengen van een nieuw lid dan een “beloning” moet worden gehangen, juist om de continuïteit op langere termijn te stimuleren.
Vooruitlopend op de ontwikkeling van de nieuwe baan zal een plan worden gemaakt voor de werving van businessleden.

7. Evenwicht tussen recreatief golfen en wedstrijdgolf

De bestaande wedstrijdvormen (met de daarvoor gereserveerde speelmomenten in een week) blijven gehandhaafd. Daarbuiten is de baan beschikbaar voor recreatief golf en voor greenfeespelers. Om in het weekend evenwicht te creëren tussen wedstrijden en recreatief golf zal op wedstrijdzondagen slechts één wedstrijd worden geprogrammeerd. Op zaterdagen zullen wedstrijden verweven worden met andere flights. Indien bij wedstrijden minder dan 24 deelnemers intekenen zal geen bloksluiting op de baan plaatsvinden, maar worden de wedstrijddeelnemers verweven met andere flights.

8. Vrijwilligers

In de praktijk blijkt dat een “harde kern” van vrijwilligers de club draaiende houdt. Wil de club in de toekomst grotendeels zonder inzet van betaalde krachten blijven werken, dan zal dat vrijwilligerswerk aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor een jongere generatie. Onderzocht zal worden hoe de verschillende werkzaamheden in de club op een andere manier ingericht en georganiseerd kunnen worden. De jongere generatie wil best vrijwilligerswerk doen, maar het moet overzienbaar zijn. Er moet een kop en een staart aan zitten, het moeten hanteerbare pakketten zijn, het moet soms beperkt zijn in de tijd. Het managen en sturen van zo’n categorie vrijwilligers doet ook een beroep op andere vaardigheden van het bestuur van de vereniging. Dat vraagt om een aangepast vrijwilligersbeleid. Het invoeren van een financiële toeslag op de contributie voor leden die geen clubactiviteiten willen of kunnen verrichten moet niet uitgesloten worden. De toeslag kan gebruikt worden als een fonds om externe krachten in te huren die alsnog het noodzakelijke werk uitvoeren.

9. Prijsbeleid

Hoewel concurrentie op prijzen voor geen van de in de wijde omgeving van ’s-Hertogenbosch gevestigde banen gezond is mag het aspect prijsbeleid niet veronachtzaamd worden. Voor een deel van de leden is het lid zijn van een vereniging en deelnemen aan de activiteiten daarvan belangrijk. Maar een ander deel accepteert het lidmaatschap als onvermijdelijk en kijkt voornamelijk naar de prijs van het golfen en wat men daarvoor terugkrijgt. Voor die categorie zal de contributie niet hoger mogen zijn dan wat bij vergelijkbare banen in de omgeving wordt betaald. Datzelfde geldt voor de prijs van een greenfee. Die kan aantrekkelijker zijn wanneer het een dagcontributie is in plaats van een bedrag voor één ronde van 9- of 18-holes. Ook het inzetten van “knipkaarten” (voor meerdere greenfees tegelijk betalen met een zekere reductie op de prijs) is te overwegen. Het invoeren van vormen als “twilight-tarieven” of weekendlidmaatschap zal nader worden onderzocht.

10. Communicatie en promotie

Bestuur en commissies zullen binnen de vereniging actief en frequent uitdragen waar zij mee bezig zijn. Voor de interne en externe communicatie maakt de vereniging gebruik van meerdere middelen. Naast de website (die voortdurend getoetst wordt op bruikbaarheid voor meerdere soorten apparaten als PC, tablet, smartphone) zullen als nieuwe vormen social media worden ingezet (Facebook en Twitter). De inhoud daarvan moet jongere leeftijdsgroepen kunnen aanspreken. De vereniging zal zich presenteren op plaatsen en momenten waarop veel publiek bijeen komt rond bijzondere activiteiten (als voorbeeld: KOM-festival, Rosmalen). Daarbij zal vooral de golfsport als familiesport worden uitgedragen. Het regelmatig aanleveren van teksten over de vereniging en verenigingsactiviteiten aan lokale dag- en nieuwsbladen zal worden aangepakt.

 

Rosmalen, oktober 2016