• Weer
 • Login

Baanreglement

(geldig vanaf 1 maart 2012)

Algemeen geldt dat de “Rules of Golf’ in acht dienen te worden genomen. 

De local rules staan vermeld op de scorekaarten en aanvullend op het mededelingenbord.  

De Vereniging, noch bestuurders, noch commissieleden, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

De dienstdoende Marshal is belast met het toezicht op de gang van zaken op de baan.

Op de baan is gepaste kleding en golfschoeisel vereist.

Het betreden van de baan geschiedt voor eigen risico.

Aandachtspunten:

 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op hun teken om door te spelen.
 • Een geldige bagtag of greenfeekaart dient zichtbaar aan de tas bevestigd te zijn.
 • Op onze baan is minimaal GVB vereist voor bezoekers; minimaal baanpermissie voor cursisten van de pro’s en leden.
 • Spelers worden geacht niet naar ballen te vissen.
 • Op de baan en de oefengreen is het spelen met drivingrange ballen verboden; uitgezonderd voor de oefengreen bij jeugdtraining en clinics.
 • Het gebruik van de drivingrange als doorgang is verboden.
 • De afslag geschiedt als regel van Hole 1. Het afslaan van andere holes dan de eerste is, behoudens toestemming van de marshal en bij shotgun-wedstrijden, strikt verboden.
 • Spelers die komen van hole 9 hebben, behoudens bijzondere aanwijzingen van de marshal, het recht om te ritsen met spelers die willen beginnen op hole1, voor zover die een bal in de spiraal hebben geplaatst. Indien er “opgeteed” is, wordt geritst achter deze partij.
 • Aangegeven loop- en rijroutes volgen.
 • Indien er een lege hole ontstaat tussen uw flight en de voorgaande flight dient u de achterop komende flight door te zwaaien.
 • Tijdens het putten géén karren/draagtassen voor de green plaatsen, maar richting volgende hole.
 • Geen golfkarren op de tee, de green of tussen een bunker en de green.
 • Altijd pitchmarks repareren, uitgeslagen plaggen terugplaatsen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen; muziekspelers zijn nooit toegestaan.
 • Voor rokers geldt: peuken en lucifers niet op de baan achterlaten.
 • In de winterperiode zijn de “winterregels” van kracht.
 • Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur over de te nemen besluiten en maatregelen.

Bij overtreding van het baanreglement zijn marshals bevoegd spelers van de baan te verwijderen; bij herhaalde overtreding kan het bestuur tot schorsing overgaan.