• Weer
  • Login

Privacybeleid

Deze informatie kan ook worden afgedrukt. Klik hier voor de printversie.

PRIVACYBELEID VAN GOLFCLUB ROSMALEN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Golfclub Rosmalen verwerkt van haar leden, sponsors, of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Golfclub Rosmalen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Golfclub Rosmalen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te downloaden en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Golfclub Rosmalen, Peter de Gorterstraat 11, 5248 NS Rosmalen, Kamer van Koophandel nr. 40 21 96 49.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@golfclubrosmalen.nl.
Vanuit het bestuur is de secretaris de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming, bereikbaar via secretaris@golfclubrosmalen.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Golfclub Rosmalen en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens, eventueel postadres
            c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
            d) handicapgegevens
2.2       Golfclub Rosmalen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. registratie bij derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Golfclub Rosmalen;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, en/of afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Golfclub Rosmalen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief toe te zenden met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Golfclub Rosmalen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Golfclub Rosmalen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap, of zoveel langer als wettelijk vereist is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Golfclub Rosmalen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Golfclub Rosmalen gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers.  Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Golfclub Rosmalen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Golfclub Rosmalen zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Golfclub Rosmalen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris: secretaris@golfclubrosmalen.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website (www.golfclubrosmalen.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.